Submitted by Visitor (not verified) on Mon, 07/12/2009 – 13:48
Bible Book: Acts / Handelinge
Chapter: 1
Verse:
15 – 26
Teks: Hand 1:15-26

Uit Petrus se toespraak in verse 16-22 word dit duidelik dat die dissipels baie bewus was daarvan dat daar ‘n leë plek in die apostelgroep was. Daarom moes iemand gekies word om hierdie “amp” te vul. Lukas som die gebeure op met: “So is hy (Mattias) gekies as die twaalfde apostel” (vers 26b). Hierdie groep moes gesagvolle, geloofwaardige, getuies van Jesus se opstanding wees (vers 21) en ook die nodige leiding aan alle volgelinge van die gekruisigde en opgestane Jesus gee. Hulle moes toesien dat Jesus se sending na hierdie wêreld voortgesit word.

‘n Preek oor hierdie gedeelte sal heel waarskynlik die ampte in die kerk en die rol daarvan ter sprake bring.

Omdat denominasies die ampte in die kerk so verskillend verstaan en toepas, sal prediking oor hierdie Skrifgedeelte waarskynlik ook verskillend ingeklee word. Bewus hiervan, deel ek die volgende gedagtes met die hoop dat dit wel wyer toepassing sal hê:

Ek was die afgelope Sondag in ‘n Erediens waar persone in die ampte van ouderling en diaken bevestig is. Deel van hierdie bevestiging het ingehou dat die ampte se rol en funksie verduidelik is. Wat my getref het, is dat onder andere vir die diakens gesê is dat hulle moet uitreik na mense in nood en dat hulle nie alleen die simptome van nood moet aanspreek nie, maar ook die oorsake daarvan.

Hierdie raak beskrywing kan sekerlik op alle ampte in die kerk en daarom op die kerk self, van toepassing gemaak word.

Die kerk se betrokkenheid by die nood van ‘n gebroke wêreld gaan om meer as ‘n reaksie op die simptome van nood. Dit moet verder en dieper gaan om by die oorsake van nood te kom om juis daar ‘n verskil te maak.

Juis dit kan ons help om te verstaan hoe die kerk (die “ampte wat leiding neem”, die “ampte wat dienswerk doen” en die “amp van elke gelowige”) by die vigspandemie betrokke moet wees: Die simptome van nood moet aangespreek word, maar dit alleen is nie genoeg nie. Die oorsake van hierdie pandemie moet verstaan en aangespreek word.

Author: N du Toit (Ds)
Language: Afrikaans

Leave a Reply

Your email address will not be published.