Submitted by Visitor (not verified) on Mon, 07/12/2009 – 13:15
Bible Book: Genesis
Chapter: 37
Verse: 1 – 36

“Droom” is ‘n gewilde woord in ons tyd. Veral in geestelike of godsdienstige literatuur. Soek gerus na “God dream” (sonder die aanhalingstekens) op Google en kyk na die magdom verwysings. Die redes hiervoor sal lang diskussies uitlok. Genoeg om te noem dat dit waarskynlik ook te make het met die bekende toespraak, “I have a dream”, van Martin Luther King Jr op 28 Augustus 1963 te Washington.

Om enkele sinne uit dié bekende toespraak aan te haal: “I say to you today, my friends, that in spite of the difficulties and frustrations of the moment, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed: ‘We hold these truths to be self-evident: that all men are created equal.’ I have a dream that one day on the red hills of Georgia the sons of former slaves and the sons of former slaveowners will be able to sit down together at a table of brotherhood.” (Die volle toespraak kan by http://www.mecca.org/~crights/dream.html afgelaai word.)

God het aan ons die vermoë gegee om te droom en kreatief te dink. As drome egter binne die konteks van die nag bly – watter waarde het dit vir die koms van God se Koninkryk op aarde? Verbeeldingryke denke moet lei tot verbeeldingryke praktyke wat geregtigheid en liefde en die heelheid (“shalom”) van die mensdom en die aarde bevorder.

Sonder om afbreuk te doen aan die “komplekse ineenstrengeling van motiewe en verhoudinge” (SW van Wyk) van die Josefverhaal wat in Genesis 37 begin, kan dit sinvol wees om daarop te let dat Josef as jong seun gedroom het (37:5-11). Ek kan my voorstel dat predikers en skrywers van geestelike lektuur wat gelowiges wil aanmoedig om te droom, om God se droom vir hulle lewens te ontdek, om God se droom te leef, mag dink dat dit ‘n “handige teks” is.

Wat my opval, is dat die effek van MIV en vigs in ‘n konteks van armoede tot gevolg het dat mense ophou droom. Wanneer daar nie meer sprake van ‘n “toekoms” is nie, wanneer die pad vorentoe ‘n doodloopstraat geword het, wanneer die hede uitsigloos geword het, is drome wrede herinneringe aan wat kon gewees het.

Om mense op te roep om weer te begin droom, om God se droom te ontdek en om saam met God te droom, mag ‘n werkbare meganisme wees om ‘n positiewe ingesteldheid te kweek. Dit mag selfs ‘n belangrike rol speel in ‘n voorkomingstrategie om die oordrag van die MI virus te bekamp. Maar ons sal versigtig moet wees!

Wie oor die drome van Josef wil preek (of dit in ‘n preek ter sprake wil bring), sal dit alleen vanuit ‘n goeie begrip en verstaan van die “komplekse en ineengestrengelde” verhaal van Genesis 37 – 50 kan doen.

Wie binne die konteks van MIV en vigs en armoede mense wil oproep om te droom, sal dit alleen vanuit ‘n goeie begrip en verstaan van die “komplekse en ineengestrengelde” wisselwerking tussen MIV/Vigs en armoede kan doen.

Author: N du Toit (Ds)
Language: Afrikaans

Leave a Reply

Your email address will not be published.